Relay Marathon - Prize money

Ranking for the first 3 teams in scratch & ranking for the first 3 teams "Company" scratch.

The prize money for this category has prizes.